top of page

Política de Privacidade

Infórmase de que os datos persoais que nos proporcione voluntariamente, a través dos diferentes formularios da web, serán tratados por ROCÍO ROMERO OTERO con enderezo no 61-79 Mandalay Ave, Nelly Bay QLD 4819, Australia, que cumpre coas medidas de seguridade requirida na lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. O propósito deste tratamento é o descrito en cada un dos formularios establecidos na páxina web na que nos facilitou os seus datos.

.

Os datos facilitados non se transferirán a terceiros excepto nos casos en que exista unha obriga ou consentimento legal do interesado, e conservaranse mentres se manteña a relación comercial, durante o tempo necesario para atender a súa solicitude, sempre que exercendo o seu dereito de supresión ou durante o tempo necesario para cumprir as obrigas legais e cumprir as posibles responsabilidades que poidan derivarse do cumprimento da finalidade para a que se recolleron os datos.

.

ROCÍO ROMERO OTERO non creará ningún tipo de "perfil", baseándose na información proporcionada. Non se tomarán decisións automatizadas en función dos perfís.

.

Do mesmo xeito, ROCÍO ROMERO OTERO cancelará ou rectificará os datos cando sexan inexactos, incompletos ou xa non sexan necesarios para o seu propósito, de conformidade co establecido na lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

.

Mentres non nos diga o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que acepta notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para usalos para fidelizar as partes.

.

O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade dos datos e deixar de ser obxecto de decisións individualizadas e automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante a persoa responsable do tratamento en o enderezo mencionado anteriormente ou por correo electrónico a rrocioromerootero@gmail.com , achegando unha copia do seu DNI ou documento equivalente. No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control de Protección de Datos competente, que é a Axencia Española de Protección de Datos, e cuxos datos de contacto están accesibles en https: // sedeagpd. gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf .

.

ROCÍO ROMERO OTERO adopta as correspondentes medidas técnicas, organizativas e de seguridade segundo a normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

.

De conformidade co disposto na Lei 34/2002, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico no artigo 21, solicitaremos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos que lle poden interesar, por correo electrónico ou por calquera outro medio electrónico de comunicación equivalente.

bottom of page